• fullscreen
 • com_in.pde
 • particle.pde
 • particles.pde
 • texto.pde
 • //functions that recive the parameters from the Onionface.
  import oscP5.*;
  import netP5.*;
  
  
  //classe on guardem les dades que venen del onionFace.
   class onionFaceData_Class{
    OscP5 oscP5;
    NetAddress myRemoteLocation;
    
    float medLow,medMed,medHi,param1,param2,param3,param4,param5,param6,param7,param8;
    int longCadenaFreq;
    float[] cadenaFreq;
    //boolean lock = false;
     //inicialitzem
     
     int numCanals = 16;
  
    
    //constructor
    onionFaceData_Class(){
        //start oscP5, listening
        oscP5 = new OscP5(this,12000);
        myRemoteLocation = new NetAddress("localhost",24000);
        cadenaFreq = new float[256];
        for (int i=0;i<256;i++){
          cadenaFreq[i] = 0;
        }
        inicializa();
    }
    
    /* incoming osc message are forwarded to the oscEvent method. */
    void oscEvent(OscMessage theOscMessage){
     /* print the address pattern and the typetag of the received OscMessage */
     //print("### received an osc message.");
     //print(" theOscMessage.get(0).floatValue(): "+theOscMessage.get(0).floatValue());
     setMedLow(theOscMessage.get(0).floatValue());
     setMedMed(theOscMessage.get(1).floatValue());
     setMedHi(theOscMessage.get(2).floatValue());
     setLongCadenaFreq(theOscMessage.get(3).intValue());
     //geting the float array
     //println("theOscMessage.typetag(); = " + theOscMessage.typetag());
     
     for(int i=0;i<getLongCadenaFreq();i++){
         setCadenaFreq(theOscMessage.get(i+4).floatValue(),i);
         //println("i =" + i+ "theOscMessage.get(i+4).floatValue() = "+ theOscMessage.get(i+4).floatValue()+ "getCadenaFreq(i) ="+getCadenaFreq(i));
     }
     
     
     setParam1(theOscMessage.get(4+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam2(theOscMessage.get(5+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam3(theOscMessage.get(6+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam4(theOscMessage.get(7+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam5(theOscMessage.get(8+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam6(theOscMessage.get(9+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam7(theOscMessage.get(10+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     setParam8(theOscMessage.get(11+getLongCadenaFreq()).floatValue());
     
     //println("ens entra = " + theOscMessage.get(12+getLongCadenaFreq()).intValue());
     
     //float[] array = theOscMessage.get(4).floatValue();
     //println ("este es el valor que nos llega =" + array[1]);
   }
   
   void mandaFrames() {
   /* in the following different ways of creating osc messages are shown by example */
      OscMessage myMessage = new OscMessage("/test");
   
      //myMessage.add(1234);
      myMessage.add("frame");
      float numFrame = (frameCount/2) + 3000;
      println("numFrame = " + numFrame);
      myMessage.add(numFrame); /* add an int to the osc message */
      oscP5.send(myMessage, myRemoteLocation);
   }
   
   void inicializa() {
    //inicializar
   /* in the following different ways of creating osc messages are shown by example */
      OscMessage myMessage = new OscMessage("/iniciar");
      myMessage.add(true); /* add an int to the osc message */
      oscP5.send(myMessage, myRemoteLocation);
      
   }
   
   //////////////////////////////////////////INFO INTERFICIE//////////////////////////////
   
   void mandaInterf(){
       //
       
       OscMessage myMessage = new OscMessage("/infoInterf");
       String nomSk = "liniesA5_2";
       
       String param1 = "VEL_CAM+HI";
       String param2 = "VEL_LINIES+MED";
       String param3 = "COLOR_LINIES+LOW";
       String param4 = "TAMANYO_LINIAS";
       String param5 = "FREE";
       String param6 = "FREE";
       String param7 = "COLOR_VERM";
       String param8 = "VEL";
       
       myMessage.add(nomSk); /* add an int to the osc message */
       myMessage.add(param1);
       myMessage.add(param2);
       myMessage.add(param3);
       myMessage.add(param4);
       myMessage.add(param5);
       myMessage.add(param6);
       myMessage.add(param7);
       myMessage.add(param8);
       
       oscP5.send(myMessage, myRemoteLocation);
       
       
      //oscP5.send(myMessage, myRemoteLocation);
       
        
   }
    ////Functions to get and set de diferent variables. 
    //posa cada un de les factors 
  
  ////////////////PARAMETRES///////////////////////
  
    void setParam1(float param1){
      this.param1 = param1;
    }  
    
    void setParam2(float param2){
      this.param2 = param2;
    } 
    
    void setParam3(float param3){
      this.param3 = param3;
    } 
    
    void setParam4(float param4){
      this.param4 = param4;
    } 
    
    void setParam5(float param5){
      this.param5 = param5;
    }
   
    void setParam6(float param6){
      this.param6 = param6;
    } 
    
    void setParam7(float param7){
      this.param7 = param7;
    } 
    
    void setParam8(float param8){
      this.param8 = param8;
    } 
    
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   
   
    float getParam1(){
      return (param1);
    }
    
    float getParam2(){
      return (param2);
    }
    
  
    float getParam3(){
      return (param3);
    }
    
  
    float getParam4(){
      return (param4);
    }
    
  
    float getParam5(){
      return (param5);
    }
    
  
    float getParam6(){
      return (param6);
    }
    
    float getParam7(){
      return (param7);
    }
    
    float getParam8(){
      return (param8);
    }
  
    
    
    
    ///////////////////////////////////////////
    //posa cada un de les 
    void setMedLow(float medLow){
      this.medLow = medLow;
    } 
   
    //function that returns de medLow 
    float getMedLow(){
      return (this.medLow);
    }
    
    //posa cada un de les 
    void setMedMed(float medMed){
      this.medMed = medMed;
    }
    
    //function that returns de medLow 
    float getMedMed(){
      return (this.medMed);
    }
    
    //posa cada un de les 
    void setMedHi(float medHi){
      this.medHi = medHi;
    }
    
    //function that returns de medLow 
    float getMedHi(){
      return (this.medHi);
    }
    
    //Funcio que agafa la longitud de la cadana de frecuencies
    void setLongCadenaFreq(int longCadenaFreqIn){
       longCadenaFreq = longCadenaFreqIn;
       //println("estoy definiendo la long del array = " + longCadenaFreq);
       cadenaFreq = new float[longCadenaFreq];
    }
    
    //function returns the freq array size
    int getLongCadenaFreq(){
       return(longCadenaFreq);
    }
    
    //posa cada un de les 
    void setCadenaFreq(float cadenaFreqs,int i){
        cadenaFreq[i] = cadenaFreqs;
        //println(" cadenaFreq[i] =" + cadenaFreq[i]);
    }
    
    //function that returns de medLow 
    float getCadenaFreq(int cont){
     float temp = 0;
     //println("estoy en getCadenaFreq" + " cont =" + cont+ "cadenaFreq.lenght =" +cadenaFreq.length );
     
     temp = cadenaFreq[cont];
     return (temp);
    }
    
    
    
  
  }
  
  class particle {
    
   float x;
   float y;
   float px;
   float py;
   float magnitude;
   float angle;
   float mass;
    
   particle( float dx, float dy, float V, float A, float M ) {
     float q = onionData.getMedHi()*onionData.getParam1();
    x = dx;
    y = dy;
    px = dx;
    py = dy;
    magnitude = V;
    angle = A;
    mass = M;
    
   }
    
   void reset( float dx, float dy, float V, float A, float M ) {
     float q = onionData.getMedHi()*onionData.getParam1();
    x = dx-+100*q;
    y = dy-+100*q;
    px = dx;
    py = dy;
    magnitude = V;
    angle = A;
    mass = M;
   }
    
   void gravitate( particle Z ) {
    float F, mX, mY, A;
    if( sq( x - Z.x ) + sq( y - Z.y ) != 0 ) {
      float q = onionData.getMedHi()*onionData.getParam1();
     F = mass * Z.mass*q;
     mX = ( mass * x + Z.mass * Z.x ) / ( mass + Z.mass );
     mY = ( mass * y + Z.mass * Z.y ) / ( mass + Z.mass );
     A = findAngle( mX - x, mY - y );
      
     mX = F * cos(A);
     mY = F * sin(A);
      
     mX += magnitude * cos(angle);
     mY += magnitude * sin(angle);
      
     magnitude = sqrt( sq(mX) + sq(mY) );
     angle = findAngle( mX, mY );
    }
   }
   
   void repel( particle Z ) {
    float F, mX, mY, A;
    if( sq( x - Z.x ) + sq( y - Z.y ) != 0 ) {
     F = mass * Z.mass;
     mX = ( mass * x + Z.mass * Z.x ) / ( mass + Z.mass );
     mY = ( mass * y + Z.mass * Z.y ) / ( mass + Z.mass );
     A = findAngle( x - mX, y - mY );
      
     mX = F * cos(A);
     mY = F * sin(A);
      
     mX += magnitude * cos(angle);
     mY += magnitude * sin(angle);
      
     magnitude = sqrt( sq(mX) + sq(mY) );
     angle = findAngle( mX, mY );
    }
   }
    
   void deteriorate() {
    
    magnitude *= 0.925;
   }
    
   void update() {
     
    x += magnitude * cos(angle);
    y += magnitude * sin(angle);
     
   }
    
   void display() {
    line(px,py,x,y);
    px = x;
    py = y;
   }
    
    
  }
   
  float findAngle( float x, float y ) {
   float theta;
   if(x == 0) {
    if(y > 0) {
     theta = HALF_PI;
    }
    else if(y < 0) {
     theta = 3*HALF_PI;
    }
    else {
     theta = 0;
    }
   }
   else {
    theta = atan( y / x );
    if(( x < 0 ) && ( y >= 0 )) { theta += PI; }
    if(( x < 0 ) && ( y < 0 )) { theta -= PI; }
   }
   return theta;
  }
  
  
  /*
  Andres Kõpper
  Processing class, IED Barcelona, FINAL PROJECT- mUSIC VIDEo
  14.03.2011
  
  This is a typography creator, created with geomerative library for processing.
   
   */
  
  
   import ddf.minim.*;
   import fisica.*;
  
  // Declare the variable for the background image
  PImage backG;
  //Declare the classes for the audio library.
  Minim minim;
  AudioPlayer player;
  
  onionFaceData_Class onionData;
  
  float r; 
  float g;
  float b;
  float a;
  int NumberStrings =4;
  ArrayList MPlist;
  
   String param1 = "otsustamatus";
       String param2 = "mõnel needus";
       String param3 = "mõnel voorus";
       String param4 = "mõnel";
       String param5 = "hoolsuse olematus";
       String param6 = "tähelepanu puudus";
       String param7 = "ei oska mõelda midagi";
       String param8 = "ei julge öelda sõnagi";
       String param9 ="ei suuda valida";
       String param10 = "otsustada, sõnastada";
       String param11 = "Tee tee";
       String param12 ="ära tee";
  String msg = "hea soe";
  FWorld world;
  PFont font;
  
  
  
   
  particle[] Z = new particle[6000];
  float colour = random(1000);
   
  void setup() {
   smooth();
   size(1080,640,P2D); 
   background(255);
   smooth();
  //Set values for RGBA
   r = random(140);
   g = random(120);
   b = random(100);
   a = random(140,200);
    PFont f;
   f = createFont("HandTimes", 24, true);
   
    Fisica.init(this);
  //Load the font
   font = loadFont("HandTIMES-100.vlw");
   
   
   minim = new Minim(this);
   // load a file, give the AudioPlayer buffers that are 2048 samples long
   player = minim.loadFile("suudlus.mp3");
   // play the file
   player.play();
   
    onionData = new onionFaceData_Class();
   
     float q = onionData.getMedHi()*onionData.getParam1();
    
  
   
   
  
   
   
   
   
   for(int i = 0; i < Z.length; i++) {
    Z[i] = new particle( random(width), random(height), 0, 0, 1 );
   
  
  }
    
   frameRate(60);
   colorMode(RGB,255);
   
  }
   
  void draw() {
   // background(0);
  
  
  //ellipse(width/2,height/2,q,100);
  
   float r;
   
   stroke(255);
    float q = onionData.getMedHi()*onionData.getParam1();
   // world.setGravity(random(-20*q,20*q), (random(-20*q,20*q)));
   
  
   
   
   filter(INVERT);
  
  
  
     float w = onionData.getMedLow()*onionData.getParam2();
   fill(255,140);
   
   rect(0,0,width,height);
    //rect(0,0,width/2,height/2);
    
   colorMode(HSB,1);
   for(int i = 0; i < Z.length ; i++) {
    
     Z[i].gravitate( new particle(width/2, height/2, 0, 0, 1 ) );
    
    
     Z[i].repel( new particle( width/2, height/2, 0, 0, 1) );
   
  
     Z[i].deteriorate();
    
    Z[i].update();
    
    r = float(i)/Z.length;
    stroke( colour,pow(r,0.1), 1-r, 0.15 );
    Z[i].display();
   }
   colorMode(RGB,255);
    
   colour+=random(0.01);
   if( colour > 1 ) {
    colour = colour%1;
   }
  
   filter(INVERT);
   //fill(0);
   //ellipse(width/2,height/2,10+w,10+w);
  
   }
  void keyPressed(){
   textAlign(CENTER);
   float w = onionData.getMedLow()*onionData.getParam2();
  
   
   fill(0);
  textFont(font, w);
   //text("oota veel", width/2, height/2+5);
    
  }
  
  
  //I build the class
  class Texto extends FBox {
   
   String texto;
   float textOffset;
  
   Texto(String _texto){
    super(textWidth(_texto), textAscent() + textDescent());
    texto = _texto;
    textOffset = textAscent() - getHeight()/2;
   }
   
  }
  

  code

  tweaks (0)

  about this sketch

  This sketch is running as Java applet, exported from Processing.

  license

  advertisement

  Report Sketch

  Report for inappropriate content

  Please provide details if possible:

  Your have successfully reported the sketch. Thank you very much for helping to keep OpenProcessing clean and tidy :)

  Make a Copyright Infringement claim

  Andres Kopper

  particles

  Add to Faves Me Likey@!
  You must login/register to add this sketch to your favorites.

  You need to login/register to comment.